Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OBCHOD ENERGIÍ

Výsledky českého předsednictví EU (1.1 až 30.6. 2009)v energetice

JETE
JETE
Česká republika předsedala poprvé  všem státům struženým v Evropské Unii (EU)  poprvé v první polovině roku 2009. Jak je všeobecně  známé,  bez elektřiny, tepla, paliv i pohonných hmot na prahu 21.století již téměř, s trochou nadsázky, by nebylo  života ve státech EU.    Proto  aby život pulsoval i nadále  byla energetika  jednou ze třech prioritních oblastí českého předsednictví. To muselo po  plynové krizi v lednu 2009(přerušeno zásobování plynem z ruských nalezišť většiny států EU) řešit především otázky spojené s bezpečností dodávek klíčových surovin. Asi nejvýznamnějším počinem je však nalezení kompromisu  v oblasti  liberalizace energetiky EU.

Předsednictví skončilo 30.červnem roku 2009 a tak je čas pro śtručné bilance: 

 

ČR se v  oblasti energetiky   zaměřilo zejména  na tři, nejvíce problematické oblasi:

1. bezpečnost (přerušení dodável plynu do evropy)

2. účinnost (snaha o snížení spotřeby paliv a energie zvýšováním energetické účinnosti)

3. vnitřní trh s elektřinou (rozpad elektrické soustavy Unie) 

 

Jaké úkoly se ČR podařilo  splnit a v jakýých oblastech se pokroku nedosáhlo ?

 

 

Energetická bezpečnost

 

EU na "vlastní kůži" poznala, jak je snadno zranitelná v energetických otázkách,  v zimním období roku 2008 a následně v lednu r. 2009  a to právě na začátku svého předsednictví. Ruská společnost Gazprom  na dva týdny, kvůli sporům o platby s Ukrajinou, přerušila dodávky zemního plynu do 18 evropských zemí. Tisíce obyvatel bytů a RD na Balkáně, ale i ve střední evropě, vyjma ČR díky výborné strategii v oblasti budováníz ásobníků , se díky plynové krizi ocitly uprostřed zimy bez dodávek tepla.  Svojí výrobu musela omezit celá řada akciových společností, průmyslových podniků i podniků služeb (například pekárny). Po dněkolika týdnech se za vydatného přispění českých politiků zejména premiéra Mirka Topolánka, odborníka na energietiku  podařilo spor vyřešit a čelní představitelé EU začali uvažovat a hledat cestu, jak stavy nouze v energetice vyřešit.

 

Během předsednictví ČR  se  podařilo dojednat řadu legislativních návrhů, které mají energetickou bezpečnost posílit.

 

Došlo například k přijetí tzv.  Plánu hospodářské obnovy Evropy, který počítá s investicemi ve výši cca čtyř miliard EURO  do kvalitnějšího  a širšího  propojení   plynovodů včetně modernizace přečerpávacích stanic a generálních oprav potrubí,  budování nových zásobníků  plynu. Plán také uvažuje se zvyšováním instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích např. větrných elektráren  a nevynechává  ani projekty  zachytávání a ukládání uhlíku (CCS).

 

Nová infrastruktura a investice do obnovitelných zdrojů energie, plynovodů  a elektrických vedení  by měly  hospodářskou a bytovou strukturu zemí EU  částečně  vymanit ze závislosti na  energetických surovinách jejich ložiska  a zdroje se nacházejí na území Ruska.

 

Hlavním cílem v oblasti tepla, důležitým zejména pro obyvatele severních států EU, bude snaha o vybudování  plynovodu NABUCO,  na který, ve formě bankovních záruk, již EU  vyčlenila 200 milionů EURO  v rámci Plánu obnovy. 

 Dne  13.7.2009, krátce po skončení  předstednictví ČR v EU   byla podepsána dohoda s Tureckem o tranzitu zemního plynu přes jeho území.  Toto byl  jeden klíčových momentů celé stavby a tak nyní mohou  začít technické přípravy na realiozaci stavby, jejíž začátek jer plánován na rok 2011. Stavba je plánována na 4 roky a tak první spotřebitelé plynu, pokud bude plán dodržen. se mohou těšit na dodávky paliva  nejdříve v roce 2014.

 

Zda však bude zcela  naplněna přepravní kapacita plynovodu,   2 roky před stavbou,  není známo, neboť prozatím není dostatek smluvních zrojů. Dodávky  k červnu 2009  byly přislíbeny  pouze Ázerbájdžánem a  Turkmenistánem.

celkové náklady mají přibližně činit 8 miliard EURO a zatím není známé kdo a jakým poměrem se na nich bude podílet. 

 

 Další zábrany (například snaha Gazpromu  o koupi akcií  společnosti MOL(Maďarsko) - jednoho z hlavních aktérů v konsorciu plynovodu Nabucco) výstavbě plynovodu  se budou logicky snažit klást těžařaské společnosti, těžící plyn na území Asie a to zejména Ruské, která  přípravují na konkurenční projekt  - plynovod South Stream.  Další zábranou v naplnění přepravních kapacit  plynovodu Nabuco může být zájem, prudce se rozvíjející ekonomiky Číny, o plyn těžený v okolí Kaspického moře.  

Další zábranou ve snahách odpoutat se od závislosti na dodávkách plynu z Ruska je samotná kapacita plynovodu neboť  roční potřeba plynu se v zemích EU pohybuje okolo 500 miliard  kubíků, zatímco plná přepravní  kapacita plynovodu Nabuco má činit asi jen 31  miliard  kubíků ročně. Takže i přes  přes tvrdou práci a maximální snahy   zástupců ČR  v rámci  předsednictví EU   je téměř nevyhnutelné, že se, také díky snižování stávajících známých  evropských nalezišť ropy a zemního plynu v Severním moři, závislost na  energetických přírodních zásobách plynu bude postupně spíš zvyšovat namísto toho, aby se snižovala.

Pozitivní posun nastal  při přípravě dlouhodobé koncepce směřování unijní energetiky - v únoru 2009 byl dojednán kompromis nad 2. strategickým energetickým přehledem, který se zaměřuje na rozvoj energetické infrastruktury, diverzifikaci zdrojů, podporu vnějších vztahů nebo energetickou účinnost

 

České předsednictví  EU se také měřilo na  vzájemném upevňování vztahů mezi zeměmi, které jsou důležité  z hlediska energetického partnerství.

V květnu r. 2009  byl uspořádám summit „Jižní koridor - Nová hedvábná stezka", na kterém byla podepsána  společná deklarace mezi EU, Tureckem, Gruzií, Ázerbájdžánem a Egyptem o intenzivnější energetické spolupráci.

 

 Během českého předsednictví došlo ke schválení několika dalších legislativních návrhů směřujících ke zvýšení energetické bezpečnosti:

1.Směrnice  EU o jaderné bezpečnosti

2. Směrnice EU o udržování minimálních zásob ropy.

 

Liberalizace energetických trhů  v EU

 

Elektrická energie je "krví" energetického hospodářství  EU. Toto si uvědomují zástupci všech zemí UE a proto lze za  na největší úspěch českého předsednictví v energetice, považovat dosažení politické zhody v rámci liberalizačních opatření.

Koncem března2009  vyjednavači  parlamentu  EU ustoupili členským státům v otázce vlastnického oddělení výroby a distribuce energií,  avšak na druhou stranu dosáhli posílení ochrany spotřebitele a transparentnosti dozoru.

 

Připomeňme, že původní návrh energetické komise EUpočítal pro liberalizaci energetiky pouze s jedinou cestou - úplným rozdělením trhu. Pod tlakem některých zemí pak Komise předložila kompromisní návrh připouštějící  možnost aby  energetické firmy  nemusely prodat velkou část svých aktiv, nicméně nad jejich distribučními sítěmi (elektrické vedení přenášející elektřinu o napěťové hladině  vn a vvn   by převzal kontrolu tzv. nezávislý systémový operátor (Independent System Operator - ISO).  Ani toto řešení však  některým členským zemím nestačilo. Hlavní odpůrci rozdělení jednotné elektrizační soustavy, kterými jsou zástupci  Francouze a Německa navrhli třetí cestu k liberalizaci energetiky, která předpokládá uchování části rozhodovacích pravomocí souvisejících s distribucí(přenosem elektřiny)  v rukách energetických výrobních a těžebních společností  (při současném vlastnictví  přepravních elektrických vedení či přepravních plynárenských potrubí).

V konečné verzi liberalizačního balíčku budou mít tedy členské státy na výběr, jakou ze tří možností si pro domácí plynaře a výrobce a distributory elektřiny zvolí.

V ČR   v sektoru elektřiny již bylo rozdělení jednotné elektrizační soustavy realizováno  (ČEZ vyrábí, ČEPS. E.ON a další společnosti odpovídají za distribuční sítě).

 

V oblasti zemního plynu se předpokládá,  že většina států EU zvolí  třetí - nejmírnější cestu k liberalizaci, což bude pravděpodobně i případ ČR.  Členské státy si v této souvislosti také vymohly, že mohou zablokovat podezřelý nákup energetických aktiv investorem pocházejícím s ciziny.

 

Europoslanci, kteří ještě na začátku roku odmítali pro sektor elektřiny jinou možnost, než úplné rozdělení, dostali od členských států EU za svůj souhlas s kompromisem odměnu: zvýšenou ochranu spotřebitele energie, který bude například mít  právo na bezplatnou změnu dodavatele plynu nebo elektřiny a to do třech týdnů, nebo na lepší informovanost. V současné době v ČR podle energetického zákona může spotřebitel měnit dodavatele pouze 1 x ročně.

 

Liberaliace energetického trhu EU je legislativně  obsažena  ve  směrnicích  a  nařízeních EU upravující poměry na trhu se zemním plynem a elektřinou. Jejích nedílnou součástí je také ustanovení o zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER), kde se českému předsednictví podařilo dosáhnout kompromisu v otázce rozdělení pravomocí mezi ACER a národními regulačními orgány.

 

 

Energetická účinnost

 

Otázky energetické účinnosti v době  českého předsednictví EU v ústraní  dalších témat, nicméně některé věci se dohodnout podařilo. 

Evropským parlamentem, byla   schválenena revize směrnice o ekodesignu, která rozšiřuje okruh zařízení, na něž se v budoucnu budou vztahovat pravidla energetické účinnosti.

Pravidla o energetické účinnosti (v ČR vyhláška o energetickém štítkování spotřebičů) se v současné době zaměřují pouze na zařízení přímo spotřebovávající elektřinu, napříště se nicméně počítá i se zahrnutím izolačních materiálů, oken nebo sprch, tedy veškerého vybavení domácnosti, které ovlivňuje výslednou spotřebu elektřiny

V ČR jsou schváleny již dvě vyhlášky:

1. o energetické účinnosti kotů vyhl.       č. 176/2007

2. o energetické účinosti klimatizací č. 173/2007 

 

V případě dalších třech směrnic - o energetické náročnosti budov a energetickém štítkování (dvě směrnice) se českému předsednictví konsenzu dosáhnout nepodařilo; došlo pouze na přijetí „zpráv o pokroku", který zejména u směrnice o energetické náčnosti budov, které přispívají k emisím skleníkových plynů z cca 40% je zklamáním.

 

 

 

Diskuze: Výsledky českého předsednictví EU (1.1 až 30.6. 2009)v energetice
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 3.2.2010 13:42
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.7.2009