Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Pevná paliva

Uhlí jako energetická surovina nejbližší budoucnosti

Snižující se zásoby pevných, plynných a kapalných paliv, jejich nové diverzifikace(rozdělení) čerpání a snahy o ozdravění ovzduší povedou zřejmě v nejbližší budoucnosti k strmému růstu jejich cen na světových burzách.

 

Proto se pozornost energetiků, provozovatelů systémů CZT (centrální zásovobání teplem) i domácností začne znovu obracet k uhlí,  uhelným výrobkům i biomase, pokud jejich cena nepřesáhne ceny ostatních paliv a energií při respektování zvýšené práce a nákladů spojených s provozováním uhelného hospodářství a kotelen na fosilní paliva.  Jako příklad lze uvést  projektový záměr  teplárny v městě Brně, která v roce 2008 plánuje  výstavbu nového  fluidního kotle spalujícího jak tuhá paliva tak i biomasu  a to jako protiváha pro zmírnění rizika možnosti přerušení dodávek plynu a ropy ze zemí bývalého Sovětského svazu včetně snah o snížení cen tepla obyvatelstvu.

 

 EU ve svých nařízeních nabádá své členské státy k maximálně možnému využívání vlastních primárních zdrojů energie z důvodu snah o snížení energetické závislosti energetických zdrojů na jiných státech. V nařízeních Rady  EU je možné se dočíst, že EU doporučuje zpětné převedení stávajících průmyslových zdrojů, vytápění veřejných budov a systémů dálkového vytápění a CZT z topných olejů na uhlí výstavbou nových zařízení při dodržení všech opatření k omezování negativních dopadů na životní prostředí.

 

V pvní polovině minulého století bývala vždy světová výroba elektřiny z uhlí dominantní míře zajištěna spalováním uhlí a teprve následně spalováním topných olejů a zemního plynu. Po zvádnutí jaderných technologií a jejich využití pro mírové účely se z důvodu úspory uhlí pro další generace  část elektřiny začíná vyrábět nikoliv z uhlí, ale štěpením uranu.  Díky moderním technologiím již dávno minuly doby, kdy se v okolí elektrárem vznášel ze středněnosných a dalenosných komínů kouř, popílek a smog do blízkého i dalekého okolí elektráren a na skládkách dohořívaly haldy strusky a popela.

 

Stále přísnější požadavky na ochranu životního prostředí  spolu s tlakem obyvatel žijících v blízkém i vzdáleném okolí elektráren přispívají spolu s imlementací  moderních technologií ovládanou řídící výpočetní technikou, která spolu s omezením tepelných ztrát moderních tepelných izolací umožňuje dosažení vyšších účiností energetické přeměny. Nasazení moderních a účinějších filtrů umožňuje maximální omezení negativních dopadů spalovacího procesu na životní prostředí v oblasti exhalací.

 

Využití moderních skladovacích metod umožňuje bezbečné, ekologické uložení případných přebytků ze zpracování tuhých častic popílku. Při vývoji nových, spalovacích technologií 21. století se pozornost konstrukčních kanceláří a výrobních firem zaměřuje na technologie:

- cirkulační fluidní , případně tlaková cirkulační fluidní

- paroplynového integrovaného cyklu

- práškové s výrobou přehřáté páry s nadkritickými a ultrakritickými parametry

S výrobou páry roztáčející kola turbín ve fluidních kotlích jsou dobré zkušenosti ve světě i v ČR.

 

Fluidní technologie je založena na principu spalování paliva ve "vznosu" zezdola přiváděným vzduchem, v tzv. fluidním loži. Vzniklá fluidizovaná vrstva má vlastnosti jak tuhého tělesa, tak tekutiny. Při ustáleném provozním režimu je teplota hoření udržována v celém objemu fluidní vrstvy v podstatě rovnoměrná. rovnoměrnost hoření umožňuje dokonalejší vyhoření paliva při nižší teplotě spalování (700 - 900 °C), což podstatně omezuje tvorbu kysličníků dusíku a uvolňování par ekologicky závadných sloučenin obsažených v popílku.

 

Světově známými výrobci těchto technologií jsou například firmy Simens, ABB, a další. Moderní fluidní technologie umožňuje dosáhnout vysoké snížení koncenrace škodlivin a zvýšení účinnosti ve srovnání s klasickými uhelnými elektrárnami. Spalování uhelného produktu ve fluidní vrstvě prochází bouřlivým vývojem od atmosférického fluidního spalování, přes spalování v cirkulující fluidní vrstvě až po tlakové fluidní spalování.

 

V ČR jsou například provozovány s fluidní technologií spalování elektrárny Hodonín, Ledvice, Tisová a teplárna Most.

 

 

 

Diskuze: Uhlí jako energetická surovina nejbližší budoucnosti
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 22.8.2008 09:14
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 6.3.2007